BBZ zoekt nieuwe bestuursleden

In 2017 zijn twee bestuursleden van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders aftredend, te weten Theo de Vos en Tamara Spruit. Beide personen zijn aftredend en  niet herkiesbaar. Leden-boerderijzuivelbereiders die belangstelling hebben voor de vacature(s), worden verzocht zich kandidaat te stellen.

Een vertrouwenscommissie inventariseert de reacties en doet namens het bestuur de selectieprocedure. In de vertrouwenscommissie zit, naast twee afgevaardigden vanuit het bestuur, ook iemand vanuit de ledenkring.
Leden hebben ook de mogelijkheid om kandidaten voor benoeming voor te dragen. Zie hiertoe onderstaande tekst *.
De definitieve verkiezing vindt plaats tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op 6 april 2017.
De kandidaatstelling kan tot 1  januari 2017 a.s. bij Bond van Boerderij-Zuivelbereiders, Postbus 240, 8000 AE Zwolle of via e-mail bij Jacob Vreeling, secretaris (j.vreeling@boerderijzuivel.nl). De kandidaatstelling gaat onder toevoeging van een CV.

Voor de functie is het onder andere van belang dat de kandidaat:

  • Actief zuivelbereider is of affiniteit heeft met de boerderijzuivelsector. Daarbij is er voorkeur voor kandidaten die de melk voor de bereiding van kaas thermiseren of pasteuriseren. Vanwege onvoldoende vertegenwoordiging vanuit de groep overige zuivel (anders dan kaas) is er ook behoefte aan een persoon met interesse en kennis over deze tak van zuivelbereiding.
  • Beschikt over leidinggevende capaciteiten, een analytisch vermogen en een financieel en maatschappelijk inzicht.
  • In staat is om bestuurlijk initiatief te nemen en pro-actief is op de beleidsterreinen die binnen de BBZ-organisatie aan de orde zijn.
  • In staat is tot een open en heldere communicatie met de leden in woord en geschrift en bij te dragen aan een actieve meningsvorming van de leden.
  • Beschikt over vaardigheden in het omgaan met moderne communicatiemogelijkheden.

Het bestuur van de BBZ komt in vergadering ongeveer 7 keer per jaar bijeen en kent een collegiale sfeer. Daarnaast worden ook uitvoerende werkzaamheden van u verwacht.
De uitgebreide profielschets kunt u raadplegen op de website van de BBZ (www.boerenkaas.nl of www.boerderijzuivel.nl).
Inlichtingen over de functie is verkrijgbaar bij de secretaris van de BBZ Jacob Vreeling, (tel: 06-20613075) of j.vreeling@boerenkaas.nl

* Bij de benoeming van een bestuurder worden de leden van de vereniging in de gelegenheid gesteld om middels een schriftelijk verzoek van ten minste tien leden, of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, een niet bindende voordracht te doen.
De voordracht moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving door het bestuur bij het bestuur zijn ingediend. Het bestuur vermeldt de voorgedragen kandidaat bij de oproeping tot de eerstvolgende algemene vergadering.
Bij de voordracht dient een schriftelijke verklaring te worden overgelegd waarin de voorgedragen kandidaat verklaart zich voor de betreffende bestuursfunctie beschikbaar te stellen en zoveel als mogelijk aan de in een profielschets opgenomen voorwaarden te voldoen.

Reacties zijn gesloten.