COKZ: naamswijziging en organisatieverandering

Het COKZ is verhuisd naar de Fokkerstraat in Leusden en heeft een naamswijziging en een organisatieverandering aangekondigd bij de opening van zijn nieuwe pand.

De afkorting COKZ blijft, maar de naam verandert van Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel in Controle Orgaan Kwaliteitszaken. Dit gebeurt wanneer de nieuwe EU-Controleverordening in werking treedt. Ook wordt er op dat moment afscheid genomen van de naam Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE): de kwaliteits- en voedselveiligheidscontroles op eieren vinden dan ook plaats onder de naam COKZ.

Andere manier van werken

Het COKZ gaat ‘meer gaan inzetten op risicogericht toezicht vanuit het perspectief van de keten. Zij wil meer inzicht krijgen in hoe de verschillende schakels in de keten zich tot elkaar verhouden en hoe daar nog effectiever toezicht op kan worden gehouden. Ook wil zij het functioneren van de bedrijven en de kwaliteit van de producten meer in samenhang met elkaar bekijken. Daarbij wordt de samenwerking met de NVWA geoptimaliseerd’.

Foto: COKZ

Reacties zijn gesloten.